REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SZKOŁY SALSA PASSION

 

 § 1 DEFINICJE

 

SSP – Szkoła Salsa Passion działająca pod firmą Maciej Aleksandrowicz, ul. Lubelska 17/53, 03-802 Warszawa,  NIP: 6462659630, REGON 141850077. Telefon 883 504 333

UCZESTNIK – osoba korzystająca z zajęć organizowanych przez SSP

INSTRUKTOR  - osoba prowadząca zajęcia taneczne

RECEPCJA - miejsce rejestracji uczestników

SERWIS INTERNETOWY- strona www.salsapassion.pl

 

§ 2 INFORMACJE OGÓLNE

 

1.   Uczestnikami kursów prowadzonych przez SSP mogą być osoby pełnoletnie, które zaakceptowały regulamin Szkoły i Politykę prywatności oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych

2.   W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego

3.   Aby uczestniczyć w kursach organizowanych przez SSP niezbędne jest dokonanie zapisu na wybrany kurs i opłacenie zajęć zgodnie z obowiązującym cennikiem

4.  Nieznajomość regulaminu nie zwalnia kursantów od stosowania się do jego postanowień.

 

§ 3 ZAPISY

 

1.   Warunkiem zapisania się na zajęcia jest zaakceptowanie regulaminu SSP oraz polityki prywatności i zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2.   Zapisy na kursy SSP odbywają na jeden z niżej wymienionych sposobów:

a.    Elektronicznie poprzez wypełnienie formularza „Zapisz się” przy każdym z kursów wymienionych w zakładce grafik na stronie, link:http://salsapassion.pl/grafik-zajec.html;

b.    Osobiście w recepcji SSP;

 

§ 4 OPŁATY

 

1.    Po zapisach należy uiścić opłatę za zajęcia. Sposoby zapłaty może być dokonany przelewem na konto:  mBank 57 1140 2004 0000 3502 6216 7879 lub bezpośrednio przed zajęciami w recepcji (wyłącznie gotówka)

2.    Płatności należy uiścić według cennika zawartego na stronie internetowej:http://salsapassion.pl/

3.    W przypadku realizacji płatności przelewem należy mieć ze sobą na pierwszych zajęciach potwierdzenie przelewu

4.    Na pierwszych zajęciach można uiścić opłatę za pojedyncze zajęcia i bezpośrednio po zajęciach podjąć decyzję o dopłacaniu do karnetu

5.    W Szkole Salsa Passion obowiązują karnety na 8 wejść. Można je wykorzystać na dowolnych zajęciach odbywających się w tygodniu, nie są przypisane do konkretnego kursu. Zakupiony karnet jest ważny przez dwa miesiące od dnia zakupu.

6.    Wyjątkowe sytuacje, takie jak choroba, wypadki losowe mogą być powodem przedłużenia karnetu. Będzie to każdorazowo rozpatrywane indywidualnie i maksymalny czas wydłużenia karnetu to 14 dni.

7.    Oferujemy zniżkę studencką,która obowiązuje jedynie za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej. Zniżka obejmuje wyłącznie karnet na 8 wejść.

8.    Zakupione karnety nie podlegają zwrotowi! Wyjątkiem są sytuacje, gdy:

9.    Kurs przed odbyciem 8 kolejnych zajęć zostanie odwołany z powodu zbyt małej liczby osób uczestniczących. W takiej sytuacji uczestnik może przenieść się do innej grupy lub poprosić o zwrot kwoty za niewykorzystane wejścia  

10.  Uczestnik zakupił karnet i zrezygnuje z zajęć przed pierwszymi zajęciami lub SSP nie rozpocznie planowanych zajęć ze względu na zbyt małą liczbę Uczestników, bądź z przyczyn niezależnych od szkoły,

11.  Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty uiszczonej za zajęcia, które już odbyły się.

12.  Karnety obejmują jedynie kursy regularne – nie uwzględniają weekendowych warsztatów, które posiadają własny, odrębnie każdorazowo ustalany cennik zajęć.

 

§ 5 KARTY PARTNERSKIE

 

1.    SSP honoruje karty: Multisport Plus, Fitprofit  i OK System.

2.    Posiadacze karty mogą uczestniczyć w 1 zajęciach dziennie bez dopłat.

3.    Posiadacze karty Multisport Plus i Fitprofit mają obowiązek każdorazowo przed wejściem na zajęcia okazać razem z kartą dowód tożsamości ze zdjęciem. W przypadku braku takiego dokumentu, nie można skorzystać z karty Multisport Plus i  Fitprofit na dane zajęcia i można opłacić je wg cennika.

4.    Posiadaczy kart sportowych obowiązuje przestrzeganie regulaminu szkoły.

 

§ 6 UCZESTNICTWO W KURSACH

 

1.    Kursy odbywają się zgodnie z grafikiem umieszczonym na stronie internetowej:http://salsapassion.pl/ w zakładce grafik.

2.    Każdy uczestnik kursu ma obowiązek przed rozpoczęciem zajęć zgłosić się na recepcję w celu odznaczenia na liście obecności, okazania dokumentu uprawniającego do wejścia na zajęcia (karnet, dowód wpłaty, karta sportowa) albo opłacenia zajęć.

3.    Po stronie uczestnika jest zadbanie o to aby przyjść z odpowiednim minimum 15 minutowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem zajęć i zgłosić się do recepcji. SSP nie ponosi odpowiedzialności za szybkość obsługi recepcji w przypadku gdy uczestnik nie przyjdzie do recepcji zgodnie z podanym minimum czasu jakie jest niezbędne do zarejestrowania się oraz przygotowania do zajęć.

4.    Liczba miejsc w grupie jest ograniczona. Gwarancją miejsca w grupie jest zapis na zajęcia oraz dokonanie przedpłaty. Osoby, które nie dokonają zapisu na zajęcia muszą się liczyć z możliwością odmowy ze strony szkoły możliwości uczestnictwa w danym kursie.

5.    Kurs można zostać przerwany, jeżeli w trakcie jego trwania grupa zmniejszy się poniżej 10 osób.

 

 § 7  ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

1.    W przypadku nieobecności instruktora SSP zapewnia zastępstwo.

2.    W przypadku braku zastępstwa  szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość przesunięcia ich lub zwrotu opłaty.

3.    W przypadku kursów prowadzonych przez parę instruktorów szkoła zastrzega sobie prawo, że niektóre zajęcia mogą być prowadzone przez tylko jednego instruktora

4.    SSP zastrzega sobie prawo do zmian instruktorów w trakcie trwania kursu.

5.    Na kursy prowadzone w parach można zapisywać się razem z partnerką/partnerem.

6.    Przyjmujemy również zapisy od osób nie posiadających partnera.

7.    Na zajęciach są zmiany w parach, dzięki czemu każdy uczestnik ma zapewnioną możliwość tańczenia w parze. Wyjątkiem są pary, które przed zajęciami zgłosiły instruktorowi, że chcą tańczyć bez zmian w parze.

8.    Zajęcia nowo startujących grupy rozpoczną się w terminie określonym w grafiku na stronie internetowej szkoły a zapisani klienci otrzymują uprzednie powiadomienie potwierdzające o starcie grupy formie SMS-a lub jako wiadomość mailową.

9.    SSP ma prawo odwołać kurs przed pierwszymi zajęciami lub zmienić termin jego rozpoczęcia na późniejszy, jeśli nie zapisała się minimalna ilość uczestników. Powiadomienie o przesunięciu kursu otrzymują jedynie osoby, które wcześniej zapisały się na dany kurs podając swoje dane oraz akceptując wymagane zgody

10.  W przypadku całkowitego odwołania kursu, zwrot dokonanych wpłat następuje w takiej samej formie w jakiej była płatność.

11.  Szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku nie stawienia się w SSP w terminie planowanych zajęć minimalnej liczby osób. W przypadku zajęć regularnych jest to minimum 8 osób.

12.  Uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek zmiany obuwia przed wejściem na salę.

 

 § 8 BEZPIECZEŃSTWO

 

1.    Na terenie Salsa Passion obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków oraz przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób.

2.    Zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi.

3.    Osoby, które przebywają na terenie szkoły Salsa Passion są zobowiązane do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości i poszanowania mienia szkoły.

4.    Salsa Passion nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Szkoły Tańca. Istnieje możliwość zabrania ich ze sobą na salę.

5.    SSP nie ubezpiecza uczestników od NNW, SSP nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki. Jeśli uczestnik chce być ubezpieczony na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas zajęć tanecznych musi wykupić we własnym zakresie stosowne ubezpieczenie.

6.    Każdy uczestnik zajęć w SSP jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć zgłaszać instruktorowi wszelkie problemy zdrowotne, kontuzje, urazy, ciąże i inne. Przystąpienie do zajęć przez uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do aktywności fizycznej.

7.    Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z powodu niestosowania się do poleceń instruktora

 

§9 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1.    Serwis internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Serwisie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty w ramach Serwisu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach  z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

2.    Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują  na Serwisie Internetowym podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

3.    Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na w ramach Serwisu Internetowego Użytkownicy nie nabywają żadnych praw, jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

4.    Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych w Serwisie Internetowym za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

5.    Nagrywanie zajęć dozwolone jest tylko za zgodą instruktora.

 

§10 REKLAMACJE

 

1.    SPP względem Uczestnika odpowiada jeżeli usługa ma wadę fizyczną lub prawną, wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2.    Każdy Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacji. SPP zachęca do składania reklamacji za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub w formie papierowej na adres korespondencyjny SPP.

3.    Przed złożeniem reklamacji Uczestnik jest proszony o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości elektronicznej ze SPP celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego.

4.    SPP zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od kupującego żądania wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny.

5.    Każdy Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.